Weight Calculat                                                               محاسبه گر وزن لوله          

اندازه قطر خارجی واقعی لوله و ضخامت لوله را به میلیمتر وارد نموده، کلید محاسبه گر را بزنید تا وزن لوله را مشاهده نمایید.

   
 

       

       

                        

                                               

                     

 

             

                  

                         فرمول محاسبه وزن لوله