وزن ناودانی

جدول وزن انواع ناودانی | وزن ناودانی

جدول وزن انواع ناودانی | وزن ناودانی

محاسبه گر وزن لوله » وزن ناودانی

وزن ناودانی 6 متری
 
وزن شاخه 6متری (kg) سایز ناودانی (cm)
30 6
43 8
53 10
63 12
75 14
85 16
97 18
113 20
133 22
144 24
 
وزن ناودانی 12 متری
 
وزن شاخه سنگین (kg) وزن شاخه سبک (kg) سایز ناودانی (cm)
67 54 5
85 73 6.5
104 84 8
123 100 10
160 140 12
195 155 14
225 170 16
265 225 18
305   20
353   22
405   24
455   26
502   28
555   30
  420 40
 
وزن ناودانی 11.75 متری روسی
 
وزن شاخه 75/11متری (kg) سایز ناودانی (cm)
37  6.5 (6متری)
83 8
103 10
123 12
150 14
170 16
215 18
220 20
260 22