وزن انواع ورق

جدول وزن انواع ورق آهن | جدول وزن انواع ورق استیل

جدول وزن انواع ورق آهن | جدول وزن انواع ورق استیل

محاسبه گر وزن لوله » وزن انواع ورق

وزن ورق فولاد مبارکه و کاویان
 
وزن هر برگ (kg) طول (m) عرض (m) ضخامت ورق (mm)
176.63 6 1.25 3
211.95 6 1.5 3
235.50 6 1.25 4
282.60 6 1.5 4
339.12 6 1.5 4.8
353.25 6 1.5 5
423.90 6 1.5 6
565.20 6 1.5 8
706.50 6 1.5 10
847.80 6 1.5 12
1059.75 6 1.5 15
1413 6 1.5 20
1766.25 6 1.5 25
2119.50 6 1.5 30
2472.75 6 1.5 35
2826 6 1.5 40
 
 
وزن ورق اکسین اهواز
 
وزن هر برگ (kg) طول (m) عرض (m) ضخامت ورق (mm)
942 6 2 10
1130.40 6 2 12
1413 6 2 15
1884 6 2 20
2355 6 2 25
2826 6 2 30
3297 6 2 35
3768 6 2 40
4239 6 2 45
4710 6 2 50
5652 6 2 60
6594 6 2 70