تبدیل صنایع شیر و غذایی

تبدیل جوشی استیل

کپ استیل

زانو صنایع شیر و غذایی

زانو جوشی استیلایران استینلس