تبدیل صنایع شیر و غذایی

تبدیل جوشی استیل

کپ استیل

زانو جوشی استیل

لوله استیل

لوله استیل مانیسمان

لوله استیل درزدار

سلام دنیا!ایران استینلس